Kancelaria Prawna

Dariusz Socha

Radca Prawny

Zapraszamy

O kancelarii

Kancelaria oferuje Państwu profesjonalną i kompleksową, zarówno doraźną, jak i stałą pomoc prawną, w szczególności w zakresie: prawa rodzinnego, prawa cywilnego i prawa pracy, starając się, aby usługi te cechował wysoki poziom wiedzy prawniczej, rzeczowość, terminowość i zaangażowanie.

Szczegółowy zakres naszych usług znajdziecie Państwo w zakładce „Zakres usług”.

Misją Kancelarii jest zapewnienie skutecznej i optymalnej pomocy prawnej poprzez indywidulane podejście do każdej sprawy i każdego Klienta. W sprawach Klientów Kancelaria ma również możliwość współpracy z notariuszem, a także z innymi radcami prawnymi i adwokatami. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

adwokat Warszawa

Misja Kancelarii - profesjonalna pomoc prawna

Założyciel kancelarii

Kancelarię Prawną założył radca prawny Dariusz Sylwester Socha. Mecenas Dariusz Socha jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Ukończył również aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w której jest zrzeszony (nr wpisu na listę radców prawnych: Wa-7932). Szczególnie cenne doświadczenie prawnicze zdobył podczas pracy na stanowisku naczelnika wydziału obsługi prawnej w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas aplikacji radcowskiej współpracował z dwoma warszawskimi kancelariami prawniczymi, w których prowadził sprawy zarówno osób indywidulanych, jak i podmiotów gospodarczych m.in. z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa handlowego. Atutem mec. Dariusza Sochy jest doświadczenie procesowe wynikające z udziału w kilkuset rozprawach sądowych. Praktykę radcowską mec. Dariusz Socha łączy również z działalnością szkoleniową. Przez kilka lat założyciel Kancelarii publikował także artykuły w Serwisie Prawno-Pracowniczym.

Zakres usług

W ramach pomocy prawnej Kancelaria oferuje Państwu m.in.:

 • konsultacje i porady prawne,
 • sporządzanie i opiniowanie umów, pism, aktów i innych dokumentów prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych do sądów m.in. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg, sprzeciwów, zarzutów, skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego, wniosków o wznowienie postępowania, skarg na czynności komornika,
 • reprezentację Klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz organami egzekucyjnymi, a także organami administracji publicznej,
 • prowadzenie w imieniu Klientów negocjacji.
adwokat Warszawa
Stała obsługa prawna

Kancelaria ma możliwość zaoferowania Klientom stałej pomocy i obsługi prawnej w szczególności w zakresie zarządzania sprawami majątkowymi, w tym zarządzania nieruchomościami Klienta.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne jest ustalane indywidulanie z Klientem, biorąc pod uwagę rodzaj sprawy oraz przewidywany nakład i czas pracy. W przypadku spraw indywidualnych związanych z reprezentowaniem Klienta w postępowaniach sądowych istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty na czas trwania postępowania. Przy stałych umowach na obsługę prawną możliwe jest zarówno wynagrodzenie ryczałtowe, jak i godzinowe.

Tajemnica zawodowa

Wszystkim Klientom Kancelaria w pełni gwarantuje zachowanie tajemnicy na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

W indywidualnych sprawach przed sądami Kancelaria świadczy usługi prawne w szczególności z zakresu:

 • prawa rodzinnego m.in. w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków, rozdzielność majątkową, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, władzę rodzicielską i uregulowanie kontaktów z dzieckiem;
 • prawa cywilnego m.in. w sprawach o własność i inne prawa rzeczowe na nieruchomości, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, wpis w księdze wieczystej, zapłatę należności pieniężnych, odszkodowanie powypadkowe i zadośćuczynienie za krzywdę (w tym reprezentowanie poszkodowanych wobec ubezpieczycieli w postępowaniu likwidacyjnym oraz przed sądem), roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji (w tym z tytułu wad fizycznych nieruchomości, budynków i lokali),  ochronę dóbr osobistych, spraw lokalowych i mieszkaniowych (w tym o przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej,  ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, eksmisje), roszczeń z tytułu najmu i dzierżawy, odwołania darowizny oraz w sprawach spadkowych, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, unieważnienie testamentu, uznanie za niegodnego, zachowek i dział spadku;
 • prawa pracy m.in. w sprawach związanych z wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, przywróceniem do pracy, wynagrodzeniem za pracę i odszkodowaniem (reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądem pracy).

Porady online

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Kancelaria uruchomiła możliwość szybkiego (bez konieczności osobistego spotkania) uzyskania przez zainteresowanych Klientów konsultacji i porady prawnej oraz przygotowania projektu pisma lub umowy drogą elektroniczną.

W tym celu proszę o wypełnienie formularza kontaktowego.

Dane Kancelarii wymagane przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawarte są w zakładkach „O Kancelarii”, „Założyciel Kancelarii” oraz „Kontakt”. Kancelaria Prawna Dariusz Socha Radca Prawny jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Kodeks etyki radcy prawnego jest dostępny w siedzibie Kancelarii.

Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin zawarty jest w zakładce "Regulamin").

Formularz kontaktowy

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego w celu uzyskania usługi prawnej drogą elektroniczną (porady, opinii, projektu pisma lub umowy) jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że Klient zapoznał się i akceptuje regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną zawarty na stronie www.sochakancelaria.pl.
 2. Po wypełnieniu przez Klienta formularza kontaktowego zawierającego opis problemu prawnego Kancelaria niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi prawnej drogą elektroniczną oraz wysokości wynagrodzenia.
 3. W ramach kontaktu w Klientem Kancelaria może poprosić o podanie dodatkowych informacji dotyczących problemu prawnego lub dołączenie dodatkowych załączników od podania których uzależni podjęcie wykonania usługi prawnej drogą elektroniczną.
 4. W przypadku zaakceptowania terminu wykonania usługi prawnej drogą elektroniczną oraz wysokości wynagrodzenia, Klient powinien dokonać wpłaty uzgodnionej kwoty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Kancelarii podany w zakładce „Kontakt” oraz podać dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury (firma lub imię i nazwisko, adres, NIP).
 5. Wpłata przez Klienta uzgodnionej kwoty wynagrodzenia jest równoznaczna z zawarciem z Kancelarią umowy o świadczenie usługi prawnej drogą elektroniczną na warunkach uzgodnionych przez strony.
 6. Kancelaria przystępuje do realizacji umówionej usługi prawnej drogą elektroniczną po uzyskaniu potwierdzenia dokonania przez Klienta wpłaty kwoty wynagrodzenia. Bieg uzgodnionego terminu na wykonanie usługi prawnej drogą elektroniczną rozpoczyna się od następnego dnia roboczego po dniu dokonania wpłaty wynagrodzenia.
 7. W uzgodnionym terminie Kancelaria przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykonaną usługę prawną.
 8. Wystawiona przez Kancelarię faktura zostanie wysłana na podany przez Klienta adres.
 9. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi prawnej drogą elektroniczną zgodnie z uzgodnionymi warunkami Klientowi przysługuje reklamacja oraz roszczenie o zwrot kwoty wpłaconej tytułem wynagrodzenia.
 10. Reklamację dotyczące korzystania z usług prawnych drogą elektroniczną należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Rozpoznanie reklamacji przez Kancelarię następuje w terminie 7 dni.    
 11. Klient, który wypełnił i wysłał formularz kontaktowy w celu uzyskania usługi prawnej drogą elektroniczną wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię nadesłanych przez niego danych osobowych.
 12.  Zakazuje się dostarczania przez osoby korzystające z usług prawnych drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.
 13. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony www.sochakancelaria.pl wynikający z przyczyn od niej niezależnych oraz jest uprawniona do przerw technicznych wynikających z konieczności dokonania obsługi informatycznej tej strony i konserwacji serwera.

Kontakt

Kancelaria Prawna Dariusz Socha Radca Prawny

Adres

ul. Dobra 11 lok. 6
00-384 Warszawa

NIP: 716-162-10-53

Close Menu